Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Praktyki studenckie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej - Informacje -

Nawigacja

Informacje

Praktyki studenckie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

13.02.2023

Osoby zainteresowane realizacją praktyk studenckich w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej występują do Komendanta W-MOSG z pisemną prośbą podając:

  • dane osobowe studenta, adres oraz numer telefonu
  • nazwę uczelni, wydział, kierunek, rok studiów, wraz z uzasadnieniem uwzględniającym obszar pozostający w zainteresowaniu studenta ubiegającego się o realizację praktyki,
  • termin realizacji praktyki oraz jej wymiar.

Do przedmiotowej prośby należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
  • imienne skierowanie na praktykę (wydane przez uczelnię) lub umowę o realizację praktyki wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
  • ramowy program praktyki,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb odbywania praktyki,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie strat finansowych w wyniku szkód wyrządzonych w mieniu Straży Granicznej w trakcie odbywania praktyki w komórkach wewnętrznych W-MOSG

PLIKI DO POBRANIA:

 

do góry