Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Deklaracja dostępności strony -

Nawigacja

Deklaracja dostępności strony

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz strony internetowej BIP Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Data publikacji strony internetowej: 20.11.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.01.2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 28.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję z wysokim kontrastem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności
kpt. SG Piotr Tylicki – tel. 89 750 30 72, kom. 797 337 360, mail: piotr.tylicki@strazgraniczna.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje dotyczące procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Komenda Oddziału

a) Siedziba Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 78 w Kętrzynie. Komenda oddziału oznaczona jest napisem zawierającym nazwę jednostki na ścianie biura przepustek, przy strzeżonej bramie wjazdowej od ul. Generała Władysława Sikorskiego 78. Wejście na teren komendy oddziału prowadzi przez biuro przepustek i może być utrudnione dla osób ze szczególnymi potrzebami (poruszających się na wózku inwalidzkim), ponieważ przed wejściem do biura przepustek znajduje się stopień i nie ma podjazdu. Dalej przechodzi się przez drzwi wejściowe do biura przepustek, gdzie zamontowane są bramki obrotowe. Następnie przez drzwi oraz schody przechodzi się na teren komendy oddziału. Z wejścia przez biuro przepustek ze względu na bramki obrotowe oraz stopnie nie mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich. Natomiast istnieje możliwość przeprowadzenia ww. interesantów przez pracownika pełniącego dyżur, główną bramą wjazdową. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online poprzez stronę internetową Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Na biurze przepustek istnieje biuro podawcze, gdzie można składać dokumenty.

b) Po wejściu na teren komendy oddziału istnieje możliwość skorzystania z telefonu komórkowego w celu połączenia się z funkcjonariuszem lub pracownikiem Straży Granicznej. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Są odbierani przez funkcjonariusza lub pracownika W-MOSG.

c) Budynki komendy oddziału mają po dwie kondygnacje, w których nie ma wind. Przestrzenie komunikacyjne w budynkach posiadają bariery poziome i pionowe (progi, schody oraz przewężenia). W budynkach nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynków. Jedynie w budynku nr 3 do klatki, w której funkcjonuje Służba Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 78 wybudowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynkach kompleksu istnieje możliwość wykorzystania schodołazu, umożliwiającego pokonywanie pionowych barier (schodów).

d) W budynkach komendy oddziału nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Toalety znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wyjątkiem jest budynek nr 3 – część, w której swoje zadania realizuje służba zdrowia W-MOSG, wyposażony jest w toaletę, dostosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W kompleksie nie ma innych udogodnień w zakresie dostępności architektonicznej, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

e) W budynkach komendy oddziału nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabowidzące. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej dysponuje miejscami do parkowania pojazdów na terenie komendy oddziału. Wjazd na ten teren, jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, ponieważ teren podlega systemowi kontroli dostępu. Posiadamy jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, na terenie kompleksu (parking za budynkiem nr 2).

f) Do budynków kompleksu i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

g) Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej udostępnia osobom doświadczającym (trwale lub okresowo) trudności w komunikowaniu się, następujące usługi umożliwiające, bądź wspierające kontakt z funkcjonariuszami/pracownikami oddziału:

  • pomoc osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie z W-MOSG,
  • pomoc wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

2. Placówki podległe W-MOSG

I. Placówka Straży Granicznej w Braniewie wykonuje swoją działalność w jednym budynku administracyjno – biurowym, który mieści się przy ul. Kwiatowej 2 w Braniewie.

1. W rejonie budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnoprawnych. Na terenie obiektu jest parking ogólnodostępny dla interesantów.

2. W celu wejścia do budynku należy przejść przez bramkę, która jest usytuowana na wprost przed wejściem głównym do budynku w odległości około 5 m. Przy niej znajduje się domofon – kontakt ze służbą dyżurną. Natomiast po przekroczeniu bramy głównej wejście znajduje się po prawej stronie w odległości około 10 m. Zaraz przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna z nazwą placówki. Ponadto przy drzwiach wejściowych znajduje się drugi domofon z wideo - kontakt ze służbą dyżurną.

3. Do głównego wejścia prowadzi podjazd chodnikowy bezpośrednio z parkingu ogólnodostępnego, który znajduje się przy bramie wjazdowej po lewej stronie (wjeżdżając do obiektu). Do budynku nie ma schodów ani stopni, które mogłyby utrudnić wejście do obiektu. Dodatkowo plac bezpośrednio przylegający do budynku jest wyłożony kostką brukową, co umożliwia zaparkowanie pojazdu przy obiekcie. Istnieje możliwość parkowania w odległości około 5 m od głównego wejścia.

4. Po wejściu do budynku znajduje się wiatrołap, z którego prowadzą drzwi do budynku na klatkę schodową. Po przekroczeniu drugich drzwi z wiatrołapu, po prawej stronie klatki schodowej znajduje się pomieszczenie dla interesantów. Przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia dla interesantów jest domofon – kontakt ze służbą dyżurną.

5. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie placówki. Osoby przyjmowane są w pomieszczeniu dla interesantów – parter za wiatrołapem po prawej stronie, po wcześniejszym wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej do budynku przez funkcjonariusza lub pracownika.

6. Na parterze budynku przy pomieszczeniu dla interesantów znajduje się pomieszczenie sanitarne dla osób niepełnosprawnych, na pozostałych piętrach toalety są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

7. Budynek nie jest wyposażony w windę ani platformę przyschodową, brak możliwości przemieszczania się na pozostałe kondygnacje budynku. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być przyjmowani na parterze budynku.

8. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabowidzące.

9. Do budynku placówki i wszystkich jego pomieszczeń, dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

10. W budynku nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.

11. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz online.

II. Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza mieści się w budynku nr 2, zlokalizowanym na terenie drogowego przejścia granicznego w Grzechotkach.

1. W drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

2. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne (jedno od strony pasów odpraw na kierunku wyjazdowym z Polski oraz drugie od strony pasów odpraw na kierunku wjazdowym do Polski). Przy wejściach głównych na ścianie budynku umiejscowione są tablice informacyjne z nazwą placówki.

3. Przed budynkiem nr 2 jest ogólnodostępny parking, z którego chodnikiem można się dostać do wejść głównych, które są wyposażone w podjazdy chodnikowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Po wejściu do budynku głównego znajduje się hol, poczekalnia, w której jest okienko do kontaktu interesantów ze służbą dyżurną.

5. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie placówki. Dwa wejścia do budynku głównego zabezpieczone są kontrolą dostępu. Interesanci odbierani są z poczekalni, holu i poruszają się po terenie placówki w obecności funkcjonariusza lub pracownika.

6. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na pozostałych piętrach toalety są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

7. Budynek nie jest wyposażony w windę ani platformy przyschodowe, brak możliwości przemieszczania się na pozostałe piętra budynku. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynku.

8. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabowidzące.

9. Do budynku placówki i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

10. W budynku nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.

11. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz online.

III. Placówka Straży Granicznej w Górowie Iławeckim im. mjr. Bolesława Kontryma, mieści się przy ul. Lipowej 6 w Górowie Iławeckim.

1. W rejonie budynku brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

2. Na frontowej ścianie budynku umiejscowiona jest tablica informacyjna z nazwą placówki.

3. Przed placówką jest parking ogólnodostępny - 10 stanowisk, z którego chodnikiem, można się przemieścić do głównego wejścia. Do budynku prowadzi też podjazd chodnikowy dla osób niepełnosprawnych.

4. Po wejściu do budynku głównego, znajduje się poczekalnia. Po lewej stronie jest okienko do kontaktu interesantów ze służbą dyżurną. Natomiast po prawej stronie toaleta dla osób niepełnosprawnych.

5. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie placówki. Wjazd dla pojazdów, wejście przez bramę oraz wejścia do budynku głównego i pozostałych obiektów zabezpieczone są kontrolą dostępu. Interesanci odbierani są z poczekalni na parterze i poruszają się po terenie placówki w obecności funkcjonariusza lub pracownika.

6. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na pozostałych piętrach toalety są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

7. Budynek nie jest wyposażony w windę ani platformy przyschodowe, brak możliwości przemieszczania się na pozostałe piętra budynku. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynku.

8. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabo widzące.

9. Do budynku placówki i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

10. W budynku nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.

11. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz online.

IV. Placówka Straży Granicznej w Bezledach mieści się w budynku nr 14, zlokalizowanym na terenie drogowego przejścia granicznego w Bezledach.

1. W rejonie budynku od strony północnej na ogólnodostępnym parkingu jest miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

2. W celu wejścia do budynku należy udać się od strony platformy odpraw granicznych do drzwi znajdujących się na lewo od wejścia głównego. Do nich prowadzi podjazd chodnikowy dla osób niepełnosprawnych. Na frontowej ścianie budynku przy wejściu głównym, po prawej stronie umiejscowiona jest tablica informacyjna z nazwą placówki.

3. Po wejściu do budynku znajduje się poczekalnia. Po lewej stronie jest okienko do kontaktu interesantów ze służbą dyżurną.

4. Interesanci mogą samodzielnie poruszać się po budynku tylko w rejonie wejścia głównego i dla osób niepełnosprawnych w poczekalni. Pozostałe wejścia i ciągi komunikacyjne zabezpieczone są kontrolą dostępu. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie placówki w obecności funkcjonariusza lub pracownika.

5. Na parterze budynku, przy poczekalni, znajduje się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na pozostałych piętrach toalety są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

6. Budynek wyposażony jest w platformę przyschodową, z akustycznym przywołaniem obsługi, umożliwiającą wjazd na pierwszy poziom administracyjny – w tym do Komendanta Placówki. Z poczekalni do platformy przyschodowej prowadzi podjazd chodnikowy.

7. Brak możliwości przemieszczania się na pozostałe piętra budynku. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynków lub na pierwszym poziomie administracyjnym.

8. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabowidzące.

9. Do budynku placówki i wszystkich jego pomieszczeń, dostępnych dla interesantów, można wejść z psem asystującym.

10. W budynku nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.

11. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz online.

V. Placówka Straży Granicznej w Sępopolu mieści się przy ul. Al. Wojska Polskiego 22 w Sępopolu.

1. W rejonie budynku brak jest wydzielonych i odpowiednio oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem na posesję placówki wzdłuż ogrodzenia jest parking dla interesantów.

2. W celu wejścia do budynku należy przejść przez bramkę, po przekroczeniu której idąc na wprost chodnikiem, znajdują się schody (siedem stopni) prowadzące do wejścia głównego. Na frontowej ścianie budynku umiejscowiona jest tablica informacyjna z nazwą placówki.

3. Brak jest podjazdu do głównego wejścia, utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku inwalidzkim.

4. Po wejściu do budynku głównego znajduje się poczekalnia, pomieszczenie obsługi wstępnej interesantów. Po prawej stronie jest okienko do kontaktu interesantów ze służbą dyżurną.

5. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie placówki. Wjazd dla pojazdów, wejście przez bramę zabezpieczone są kontrolą dostępu. Interesanci odbierani są z poczekalni, pomieszczenia obsługi wstępnej i poruszają się po terenie placówki w obecności funkcjonariusza lub pracownika.

6. W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

7. Obiekt nie jest wyposażony w windę ani platformy przyschodowe. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynku.

8. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabowidzące.

9. Do budynku placówki i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

10. W budynku nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.

11. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz online.

VI. Placówka Straży Granicznej w Barcianach mieści się przy ul. Warmińskiej 8 w Barcianach.

1. Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking jest monitorowany.

2. W celu wejścia do budynku należy przejść przez drzwi główne, wyposażone w domofon i system kontroli dostępu. Na frontowej ścianie budynku umiejscowiona jest tablica informacyjna z nazwą placówki.

3. Do głównego wejścia prowadzi podjazd chodnikowy, bezpośrednio z wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

4. Po wejściu do budynku głównego (wiatrołap) po lewej stronie znajduje się pomieszczenie dla interesantów, a po prawej stronie okienko do kontaktu interesantów ze służbą dyżurną, wyposażone w urządzenie głośnomówiące.

5. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie placówki. Wjazd dla pojazdów, wejście przez bramę oraz wejścia do budynku głównego zabezpieczone są kontrolą dostępu. Interesanci odbierani są z pomieszczenia interesantów i poruszają się po terenie placówki w obecności funkcjonariusza lub pracownika.

6. Na parterze w rejonie wejścia głównego do budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w urządzenie przywołujące. Pozostałe toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

7. Budynek nie jest wyposażony w windę ani platformy przyschodowe, brak możliwości przemieszczania się na piętro budynku. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynku (pomieszczenie dla interesantów).

8. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabowidzące.

9. Do budynku placówki i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

10. W budynku nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.

11. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz online.

VII. Placówka Straży Granicznej w Węgorzewie mieści się przy ul. Jana Pawła II 41 w Węgorzewie.

1. Naprzeciwko budynku PSG w Węgorzewie znajduje się ogólnodostępny parking, na którym jest jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

2. Na frontowej ścianie budynku, po lewej stronie wejścia głównego umiejscowiona jest tablica informacyjna z nazwą placówki.

3. Do głównego wejścia prowadzą brukowe schody wzdłuż barierki, ułatwiające zejście z wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Celem uniknięcia zejścia schodami osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość wejścia do placówki poprzez zjazd chodnikiem, na wprost bramy głównej, a następnie wzdłuż budynku do drzwi wejściowych. Przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

4. Po wejściu do budynku głównego znajduje się poczekalnia (wiatrołap). Po lewej stronie jest okienko do kontaktu interesantów ze służbą dyżurną.

5. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie placówki. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie placówki w obecności funkcjonariusza lub pracownika.

6. Na parterze budynku, w poczekalni znajduje się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na pozostałych piętrach toalety są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

7. Budynek nie jest wyposażony w windę ani platformy przyschodowe. Brak możliwości przemieszczania się na pozostałe piętro budynku. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynków.

8. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabowidzące.

9. Do budynku placówki i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

10. W budynku nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.

11. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz online.

VIII. Placówka Straży Granicznej w Baniach Mazurskich mieści się przy ul. Topolowej 3 A w Baniach Mazurskich.

1. W rejonie budynku nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking - 5 stanowisk.

2. Wejście do budynku jest ogólnodostępne, nieogrodzone, na frontowej ścianie budynku umiejscowiona jest tablica informacyjna z nazwą placówki.

3. Z parkingu przed placówką do głównego wejścia, należy przemieścić się po powierzchni utwardzonej (polbruk). Przy wejściu głównym jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

4. Po wejściu do budynku głównego znajduje się poczekalnia (wiatrołap). Po lewej stronie jest okienko do kontaktu interesantów ze służbą dyżurną.

5. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie placówki. Wjazd dla pojazdów, wejście przez bramę oraz wejścia do budynku głównego zabezpieczone są kontrolą dostępu. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie placówki w obecności funkcjonariusza lub pracownika.

6. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na pozostałych piętrach toalety są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

7. Budynek nie jest wyposażony w windę ani platformy przyschodowe. Brak możliwości przemieszczania się na pozostałe piętra obiektu. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynków.

8. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabowidzące.

9. Do budynku placówki i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

10. W budynku nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.

11. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz online.

IX. Placówka Straży Granicznej w Gołdapi mieści się w budynku administracyjno–biurowym, zlokalizowanym przy ul. Przytorowej 7 w Gołdapi.

1. W rejonie budynku jest miejsce parkingowe dla interesantów. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

2. W celu wejścia do budynku należy przejść przez bramę, po której przekroczeniu z prawej strony znajduje się wejście główne lub bramkę, po której przekroczeniu na wprost znajduje się wejście główne. Na frontowej ścianie budynku umiejscowiona jest tablica informacyjna z nazwą placówki.

3. Do głównego wejścia prowadzi chodnik. Przed głównym wejściem znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową, umożliwiająca pokonanie stopni (schodów) prowadzących do budynku.

4. Po wejściu do budynku głównego znajduje się poczekalnia, w której po lewej stronie jest okienko do kontaktu interesantów ze służbą dyżurną.

5. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie placówki. Wjazd dla pojazdów, wejście przez bramę oraz wejścia do budynku głównego zabezpieczone są kontrolą dostępu. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie placówki w obecności funkcjonariusza lub pracownika.

6. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na pozostałych piętrach toalety są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

7. Brak możliwości przemieszczania się na pozostałe piętra budynku. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynku.

8. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabowidzące.

9. Do budynku placówki i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

10. W budynku nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.

11. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz online.

X. Placówka Straży Granicznej w Dubeninki mieści się przy ul. Krótkiej 11 w Dubeninkach.

1. W rejonie budynku nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się ogólnodostępny parking dla interesantów z 4 stanowiskami.

2. Wejście główne nie jest oddzielone bramą. Na frontowej ścianie budynku umiejscowiona jest tablica informacyjna z nazwą placówki.

3. Do głównego wejścia prowadzi podjazd chodnikowy bezpośrednio z wyznaczonego parkingu.

4. Po wejściu do budynku głównego znajduje się poczekalnia (wiatrołap). Po lewej stronie jest okienko do kontaktu interesantów ze służbą dyżurną. Po prawej stronie pomieszczenie przyjęć interesantów.

5. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie placówki. Wjazd dla pojazdów oraz wejścia do budynku głównego, zabezpieczone są kontrolą dostępu oraz wideodomofonem. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie placówki w obecności funkcjonariusza lub pracownika.

6. Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, na pozostałych piętrach toalety są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

7. Budynek nie jest wyposażony w windę ani platformy przyschodowe. Brak możliwości przemieszczania się na pozostałe piętra budynku. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni na parterze budynków.

8. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabowidzące.

9. Do budynku placówki i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

10. W budynku nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.

11. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz online.

XI. Placówka Straży Granicznej w Olsztynie mieści się przy ul. Augustowskiej 23 A w Olsztynie.

1. W rejonie budynku znajduje się parking, nie ma jednak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

2. W celu wejścia do budynku należy przejść przez bramę wjazdową, poprzez plac parkingowy (brak bramki i chodnika), po przejściu, którego z prawej strony znajduje się wejście główne. Na frontowej ścianie budynku umiejscowiona jest tablica informacyjna z nazwą placówki.

3. Do głównego wejścia prowadzi podjazd chodnikowy bezpośrednio z parkingu. Nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

4. Po wejściu do budynku głównego znajduje się przejście (wiatrołap). Następnie usytuowane są główne drzwi wejściowe do obiektu (przeszklone), które stanowią przejście do ogólnodostępnego korytarza. Po prawej i lewej stronie znajdują się pomieszczenia służbowe funkcjonariuszy. Na wprost usytuowane są schody prowadzące do kraty, zabezpieczającej wejście do kolejnych pomieszczeń służbowych na pierwszym piętrze.

5. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie placówki. Wjazd dla pojazdów, wejście przez bramę wjazdową, parking oraz wejście do budynku jest stale kontrolowane przez służbę dyżurną za pomocą monitoringu. Interesanci odbierani są z korytarza i poruszają się po terenie placówki w obecności funkcjonariusza.

6. Na parterze oraz pierwszym piętrze budynku znajdują się pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

7. Budynek nie jest wyposażony w windę ani platformy przyschodowe. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową są obsługiwani na parterze budynku.

8. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome lub słabowidzące.

9. Do budynku placówki i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.

10. W budynku nie funkcjonują systemy informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych wspomagających osoby słabosłyszące. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej, dotykowej lub głosowej.

11. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz online.

3. Pozostałe informacje

https://strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/wcag/2514,WCAG20.html

 

 

 

 

do góry