Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Informacja przyjęcia do korpusu służby cywilnej -

Nawigacja

Informacja przyjęcia do korpusu służby cywilnej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Edyta Kaczmarek
13.02.2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”):

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 78.

Dane kontaktowe:

  • ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  11-400 Kętrzyn;
  • e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl   
  • telefon: (89) 750-30-00

Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej: woi.wmosg@strazgraniczna.pl

Podstawa prawna przetwarzania

  • art. 221 Kodeksu pracy;
  • art. 4, art. 26, art. 29, art. 31 i 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej;

Cel przetwarzania danych

Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby związane z procedurą zatrudnienia.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwgzlędnieniem 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Prawa osób, których dane dotyczą:

  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w naborze.

do góry