Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Informacja dotycząca wyżywienia -

Nawigacja

Informacja dotycząca wyżywienia

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

13.02.2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”):

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 78.

Dane kontaktowe:

  • ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  11-400 Kętrzyn;
  • e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl   
  • telefon: (89) 750-30-00

Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej: woi.wmosg@strazgraniczna.pl

Podstawa prawna przetwarzania

  • art. 106b, pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2014 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 710, ze. zm.);
  • § 499 zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. (Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 120 ze zm.).

Cel przetwarzania danych

Rozliczenia za wyżywienie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby związane z wystawianiem rachunków za wyżywienie.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą:

  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje niemożliwość rozliczenia za wyżywienie.

do góry