Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej radca prawny w Zespole Stanowisk Samodzielnych Kierownictwa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie - Pracownicy cywilni-nabór do pracy -

Nawigacja

Pracownicy cywilni-nabór do pracy

radca prawny w Zespole Stanowisk Samodzielnych Kierownictwa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

Teresa Żygadło
06.09.2019

nabór w korpusie służby cywilnej

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
poszukuje kandydatów/kandydatek w korpusie służby cywilnej
na stanowisko:

radca prawny
w Zespole Stanowisk Samodzielnych
Kierownictwa
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
Wymiar etatu: 1

 Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
 
Miejsce pracy: Komenda Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie,
 
System rozkładu czasu pracy: czas pracy w siedzibie komendy oddziału wynosi nie mniej niż 2/5 czasu pracy tj. 24 godziny tygodniowo 3 dni w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek.
 
System wynagradzania: miesięczny
 
Główne obowiązki na stanowisku pracy:
• analizowanie i akceptowanie pod względem formalno-prawnym decyzji administracyjnych, aktów personalnych, umów, decyzji, wytycznych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
• udzielanie konsultacji i porad prawnych oraz sporządzanie na polecenie Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej opinii prawnych celem podejmowania decyzji zgodnych z przepisami prawa,
• opracowywanie i udzielanie informacji dla Komendanta Oddziału dotyczących przepisów obowiązujących w  Straży Granicznej celem wskazania obowiązującego stanu prawnego,
• zastępowanie prawne i procesowe w prowadzeniu spraw i występowaniu przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi jako pełnomocnik Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
• uczestniczenie w prowadzonych w imieniu Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rokowaniach, negocjacjach zmierzających do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego,
• opiniowanie pod względem legislacyjnym projektów normatywnych aktów prawnych celem ich wydania zgodnie z zasadami legislacji,
• współpracowanie z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w zakresie prowadzonych przez ten organ postępowań sądowych z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
• wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mających bezpośredni związek z obsługą prawną Komendanta Oddziału zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o radcach prawnych.
 
Warunki pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym. Czas pracy w siedzibie komendy oddziału wynosi nie mniej niż 2/5 czasu pracy tj. 24 godziny tygodniowo 3 dni w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek.
Kilka razy w miesiącu występują kontakty zewnętrzne – osobiste z przedstawicielami sądów w celach postępowań przed sądami, organami administracyjnymi czy organami egzekucyjnymi (np. windykacja należności).
Występują sytuacje stresogenne związane ze sporadycznym reprezentowaniem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na zewnątrz w postępowaniach przed sądami, organami administracyjnymi czy organami egzekucyjnymi.
 
Wymagania niezbędne
• wykształcenie: wyższe prawnicze z tytułem magistra,
• wpis na listę radców prawnych oraz złożenie ślubowania,
• umiejętność argumentowania,
• umiejętność negocjacji,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
• zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną
w ogłoszeniu o naborze.
 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne: 
• list motywacyjny,
• CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopia dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych oraz złożenie ślubowania
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe
• oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty należy składać  od dn. 06.09.2019r. do dn. 20.09.2019r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
BIURO PODAWCZE (czynne całą dobę)

INNE INFORMACJE:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony wynosi około 4.167,43 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Stosownie do art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 78.
Dane kontaktowe:
• ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  11-400 Kętrzyn;
• e-mail: wm@strazgraniczna.pl
• telefon: (89) 750-30-00
Inspektor ochrony danych
Kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej: woin.wm@strazgraniczna.pl
Podstawa prawna przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wskazanym w art. 22 prim 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej, oraz
art. 4, art. 26, art. 29, art. 31 i art. 33 ustawy o służbie cywilnej,
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 22 prim 1a tj. na podstawie Pana/Pani zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustawy, przy czym przesłanie wspomnianych danych będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w rozumieniu definicji „zgody”,
o której mowa w art. 4 pkt 11 RODO.
Jeżeli w Pana/Pani dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych i  danych biometrycznych, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,   
przetwarzanie ich będzie możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody na ich przetwarzanie. Brak zgody będzie skutkowało niemożnością ich przetwarzania.
Cel przetwarzania danych
Przeprowadzenie naboru na wybrane stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej.
Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.
Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), nie dłużej jednak niż do 9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
Dokumentacja kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni po tym okresie będzie podlegała komisyjnemu brakowaniu, zaś dokumentacja osób zatrudnionych zostanie włączona do teczki akt osobowych pracownika.
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
Inne informacje
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
 
do góry