Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Informacja dotycząca składania skarg, wniosków i petycji -

Nawigacja

Informacja dotycząca składania skarg, wniosków i petycji

28.04.2022

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Komendzie Głównej Straży Granicznej:

1. Administratorem jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  11-400 Kętrzyn,

telefon: (89) 750-30-00 (centrala),

e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl.        

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  11-400 Kętrzyn,

telefon: (89) 750-30-45,

e-mail: wmosg@strazgraniczna.pl.

 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, wniosku lub petycji.

Podanie danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji. Wynika to z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi, wniosku lub petycji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz na podstawie ustawy

o petycjach.

4. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, wnioski lub petycji, jeśli będą przekazywane to jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, wnioski lub petycji nie są przekazywane do państw trzecich.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji a następnie są archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
       d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
     e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
       f. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych      pozyskanych na podstawie zgody. Należy zauważyć, że w razie wycofania zgody, czynności związane z rozpatrzeniem skargi, wniosku lub petycji mogą zostać niezrealizowane.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

10. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna pozyskuje dane osobowe od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych oraz ze źródeł publicznie dostępnych. Pozyskiwanie oraz dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa.

 

do góry