Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Fundusze Europejskie - Informacje -

Nawigacja

Informacje

Fundusze Europejskie

28.04.2022

„BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO”

FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

WARMIŃSKO–MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ REALIZUJE dwa PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W RAMACH PROGRAMU KRAJOWEGO.

Celem programu jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania dzięki jednolitej i prowadzonej na wysokim poziomie kontroli granic zewnętrznych.

Hasło Funduszu brzmi BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO.

Projekty te dotyczą:

 1. Budowy infrastruktury Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Barciany (nr projektu PL/2018/PR/0030) - planowany termin zakończenia projektu to 31.12.2020 r.

 2. Budowy infrastruktury Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Dubeninki (nr projektu PL/2018/PR/0041) - zakończony 31.12.2019 r.

Projekty swym zakresem obejmują realizację m.in. dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, opłat przyłączeniowych i działań promocyjnych. Łączny kwalifikowany koszt obu projektów wynosi 31 288 417 złotych.

 

LICZY SIĘ „BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO”.

REALIZACJA PROJEKTÓW FUNDUSZU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO RUSZYŁA!

Dzięki nowym obiektom funkcjonariusze Straży Granicznej zmienią dotychczasowe siedziby. Poprawią się warunki techniczne i lokalowe placówek. To umożliwi szybsze reagowanie patroli, a przez to jeszcze bardziej wzmocniona będzie ochrona oraz nadzór zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Działki pod budowę nowych placówek przekazały samorządy gminne.

Nowy obiekt Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach już funkcjonuje. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 14 174 970 zł, z czego wkład funduszu wynosi 75% tej kwoty.

Wartość inwestycji w Barcianach opiewa na kwotę 17 113 447 zł, z czego wkład funduszu wynosi 75% tej kwoty.

 

Wizualizacja nowej siedziby Placówki SG w Dubeninkach

Wizualizacja nowej siedziby Placówki SG w Dubeninkach

Realizacja robót budowlanych Placówki SG w Dubeninkach

Realizacja robót budowlanych Placówki SG w Dubeninkach

Realizacja robót budowlanych Placówki SG w Dubeninkach

Realizacja robót budowlanych Placówki SG w Dubeninkach

Realizacja robót budowlanych Placówki SG w Dubeninkach

 

Wizualizacja nowej siedziby Placówki SG w Barcianach

Wizualizacja nowej siedziby Placówki SG w Barcianach

Realizacja robót budowlanych Placówki SG w Barcianach

Realizacja robót budowlanych Placówki SG w Barcianach

Realizacja robót budowlanych Placówki SG w Barcianach

Realizacja robót budowlanych Placówki SG w Barcianach

Realizacja robót budowlanych Placówki SG w Barcianach

 

Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych informacji.

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ"

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) to mechanizm finansowy, który zastąpił Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, funkcjonujących w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.

W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie od 01.07.2016 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji:

11/1-2015/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców”

12/1-2015/BK-FAMI „Infrastruktura i procedury azylowe”

 

Od 2017 roku realizowany jest projekt 19/2-2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów”.

Wyżej wymienione projekty skierowane są do grupy cudzoziemców z kętrzyńskiego ośrodka.

Łączna wartość projektów  wynosi 3 349 000 zł.

Środki finansowe przeznaczone są na:

 • szkolenia językowe dedykowane funkcjonariuszom SG;
 • zakup wyposażenia na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców (m.in. sprzęt AGD, RTV, sportowy, odzież, środki higieny osobistej);
 • świadczenie usług medycznych na potrzeby cudzoziemców, w tym celem poprawienia standardów opieki medycznej zatrudniono firmę świadczącą usługi medyczne;
 • organizację eventów kulturalno–edukacyjnych;
 • tłumaczenia na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych wobec cudzoziemców;
 • samochód przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych;
 • remont budynku w którym przebywają podopieczni ośrodka
 • adaptację pomieszczeń budynku Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców na pomieszczenie i sanitariaty dla osób niepełnosprawnych;
 • wymiana nawierzchni oraz montaż urządzeń na placu zabaw, budowa boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i tenisa ziemnego;                                  

 Na lata 2019-2022 przewiduje się do realizacji między innymi następujące zadania o łącznej szacunkowej wartości

5 902 200

1. „Nadbudowa wraz z przebudową budynku nr 18 dla potrzeb SOdC w m. Kętrzyn”

2. „Nadbudowa budynku nr 26A w celu utworzenia dodatkowych miejsc dla cudzoziemców”

 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w KętrzynieStrzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w KętrzynieStrzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie

 

 

do góry